บุคลากรที่เข้าใช้ระบบอินทราเน็ต หน่วยงาน สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย

ปีงบประมาณ 2555

  มี.ค.
1 สุภาภรณ์ ทองดี
2 คัญฑมารา สิทธิไกรพงษ์
3 ปรีชา หนูทิม

  เม.ย.
1 คัญฑมารา สิทธิไกรพงษ์
2 ปรีชา หนูทิม
3 ณิชาพร โอนอ่อน
4 จันทรา หนูฤทธิ์
5 วิวรรณ วรกุลพาณิชย์
6 รัชดาภรณ์ สืบวงศ์
7 พิธญา ตั้งพิริยตระกูล
8 ชาลินี แหละเหย็บ
9 รินรดา โลหิตไทย
10 โชติกา แหร่มบรรเทิง
11 Tachsawan Suphonkhon
12 มาเรียม วาแต
13 รัศม์ณันยา เหล็กเพชร
14 เสาวลักษณ์ อินสม
15 จินตนา ศรีสารคาม
16 วรรนิสา สิทธิไกรพงษ์
17 ผอ.อัญชลี ไชยสัจ
18 ภัคณัฎฐ์ เอกธีรเศรษฐ์
19 พรจิรา การภักดี
20 ภาวิณี อ่อนมุข
21 ปารัณกุล ตั้งสุขฤทัย
22 นารีรัตน์ ทับทอง
23 พิมพ์ลดา พงศ์ชัยชานนท์
24 วไลรัตน์ ศิริวงศ์
25 นัฐพิมพ์ อุดมกิจพิพัฒน์
26 มนู กลัดเงิน
27 เพียรวิทย์ ชัยศิริ

  พ.ค.
1 พรจิรา การภักดี
2 Tachsawan Suphonkhon
3 มาเรียม วาแต
4 นารีรัตน์ ทับทอง
5 จันทรา หนูฤทธิ์
6 มนู กลัดเงิน
7 ณิชาพร โอนอ่อน
8 วิวรรณ วรกุลพาณิชย์
9 ภัคณัฎฐ์ เอกธีรเศรษฐ์
10 จินตนา ศรีสารคาม
11 พิธญา ตั้งพิริยตระกูล
12 สัญญา ศีลาพัฒน์
13 เพียรวิทย์ ชัยศิริ
14 รัศม์ณันยา เหล็กเพชร
15 นัฐพิมพ์ อุดมกิจพิพัฒน์
16 ภาวิณี อ่อนมุข
17 เสาวลักษณ์ อินสม
18 สุกัญญา มัคคะวินทร์
19 รัชดาภรณ์ สืบวงศ์
20 โชติกา แหร่มบรรเทิง
21 นางทัศวรรณ สุพลขันธ์
22 พิมพ์ลดา พงศ์ชัยชานนท์
23 จันทร์จิรา ดารารัตน์
24 สุนันทา เหล่านุกูล
25 วรรนิสา สิทธิไกรพงษ์
26 ปรีชา หนูทิม
27 รินรดา โลหิตไทย
28 ประพิมพร เฟื่องฟุ้ง
29 อนุกูล ดาภา
30 แน่งน้อย เมธีปรีชานนท์
31 จิตติ พยัคฆพงศ์
32 อาธร ดอนทอง
33 ศรีอักษร โพธิ์ชุ่ม
34 สัมพันธ์ นนธิจันทร์
35 จรีรัตน์ ใจตรง
36 สมชาย ศรีสูงเนิน
37 ภัทรา พนาโรจน์วงศ์
38 จำลอง นาเอื้อ
39 ชาลินี แหละเหย็บ
40 นัยสิทธิ์ เสือเล็ก
41 กิตติยา ขันทอง
42 วาสนา สิทธิกัน

  มิ.ย.
1 จันทรา หนูฤทธิ์
2 มนู กลัดเงิน
3 นางทัศวรรณ สุพลขันธ์
4 เสาวลักษณ์ อินสม
5 พรจิรา การภักดี
6 พิมพ์ลดา พงศ์ชัยชานนท์
7 อาธร ดอนทอง
8 วรรนิสา สิทธิไกรพงษ์
9 นัฐพิมพ์ อุดมกิจพิพัฒน์
10 มาเรียม วาแต
11 ณิชาพร โอนอ่อน
12 รัศม์ณันยา เหล็กเพชร
13 พิธญา ตั้งพิริยตระกูล
14 นัยสิทธิ์ เสือเล็ก
15 อนุกูล ดาภา
16 รินรดา โลหิตไทย
17 รัชดาภรณ์ สืบวงศ์
18 โชติกา แหร่มบรรเทิง
19 สัมพันธ์ นนธิจันทร์
20 สุนันทา เหล่านุกูล
21 วิวรรณ วรกุลพาณิชย์
22 ปรีชา หนูทิม
23 ภัคณัฎฐ์ เอกธีรเศรษฐ์
24 ภาวิณี อ่อนมุข
25 จินตนา ศรีสารคาม
26 กิตติยา ขันทอง
27 ปารัณกุล ตั้งสุขฤทัย
28 วัฒนะ พันธุ์ม่วง
29 วไลรัตน์ ศิริวงศ์
30 นารีรัตน์ ทับทอง
31 ชาลินี แหละเหย็บ
32 สุกัญญา มัคคะวินทร์

  ก.ค.
1 นางทัศวรรณ สุพลขันธ์
2 รัศม์ณันยา เหล็กเพชร
3 ภัคณัฎฐ์ เอกธีรเศรษฐ์
4 พรจิรา การภักดี
5 สุนันทา เหล่านุกูล
6 โชติกา แหร่มบรรเทิง
7 วไลรัตน์ ศิริวงศ์
8 วรรนิสา สิทธิไกรพงษ์
9 เสาวลักษณ์ อินสม
10 พิมพ์ลดา พงศ์ชัยชานนท์
11 นารีรัตน์ ทับทอง
12 มาเรียม วาแต
13 อาธร ดอนทอง
14 จันทรา หนูฤทธิ์
15 วิวรรณ วรกุลพาณิชย์
16 กิตติยา ขันทอง
17 มนู กลัดเงิน
18 วัชราภรณ์ นิลเพ็ชร์
19 นางสาวอังสนาภรณ์ พาณิชอนุเคราะห์กุล
20 รัชดาภรณ์ สืบวงศ์
21 นายราเชนทร์ รักสกุล
22 ณิชาพร โอนอ่อน
23 นัฐพิมพ์ อุดมกิจพิพัฒน์
24 นัยสิทธิ์ เสือเล็ก
25 รินรดา โลหิตไทย
26 ปรีชา หนูทิม
27 จรีรัตน์ ใจตรง
28 เพียรวิทย์ ชัยศิริ
29 แน่งน้อย เมธีปรีชานนท์
30 ภาวิณี อ่อนมุข
31 พิธญา ตั้งพิริยตระกูล
32 ชาลินี แหละเหย็บ
33 จินตนา ศรีสารคาม
34 จักรวุฒิ พันธเสน
35 ภัทรา พนาโรจน์วงศ์
36 สมชาย ศรีสูงเนิน
37 ประพิมพร เฟื่องฟุ้ง
38 จันทร์จิรา ดารารัตน์
39 วัฒนะ พันธุ์ม่วง

  ส.ค.
1 จันทรา หนูฤทธิ์
2 มนู กลัดเงิน
3 เพียรวิทย์ ชัยศิริ
4 ภัทรา พนาโรจน์วงศ์
5 ประพิมพร เฟื่องฟุ้ง
6 นัฐพิมพ์ อุดมกิจพิพัฒน์
7 รัศม์ณันยา เหล็กเพชร
8 นายราเชนทร์ รักสกุล
9 จรีรัตน์ ใจตรง
10 ชาลินี แหละเหย็บ
11 กิตติยา ขันทอง
12 วัชราภรณ์ นิลเพ็ชร์
13 พรจิรา การภักดี
14 นัยสิทธิ์ เสือเล็ก
15 จักรวุฒิ พันธเสน
16 ณิชาพร โอนอ่อน
17 นางทัศวรรณ สุพลขันธ์
18 รินรดา โลหิตไทย
19 เสาวลักษณ์ อินสม
20 มาเรียม วาแต
21 ภัคณัฎฐ์ เอกธีรเศรษฐ์
22 นารีรัตน์ ทับทอง
23 นางสาวอังสนาภรณ์ พาณิชอนุเคราะห์กุล
24 ภาวิณี อ่อนมุข
25 วไลรัตน์ ศิริวงศ์
26 วิวรรณ วรกุลพาณิชย์
27 สุนันทา เหล่านุกูล
28 วัฒนะ พันธุ์ม่วง
29 รัชดาภรณ์ สืบวงศ์
30 จินตนา ศรีสารคาม
31 พิมพ์ลดา พงศ์ชัยชานนท์
32 พิธญา ตั้งพิริยตระกูล
33 อาธร ดอนทอง
34 ปารัณกุล ตั้งสุขฤทัย
35 นพรัตน์ ทูลมาลย์
36 โชติกา แหร่มบรรเทิง
37 ปรีชา หนูทิม

  ก.ย.
1 จันทรา หนูฤทธิ์
2 รัศม์ณันยา เหล็กเพชร
3 ชาลินี แหละเหย็บ
4 กิตติยา ขันทอง
5 นางทัศวรรณ สุพลขันธ์
6 นารีรัตน์ ทับทอง
7 พรจิรา การภักดี
8 วรรนิสา สิทธิไกรพงษ์
9 ปารัณกุล ตั้งสุขฤทัย
10 สุนันทา เหล่านุกูล
11 พิมพ์ลดา พงศ์ชัยชานนท์
12 รัชดาภรณ์ สืบวงศ์
13 จักรวุฒิ พันธเสน
14 นัยสิทธิ์ เสือเล็ก
15 เสาวลักษณ์ อินสม
16 จรีรัตน์ ใจตรง
17 ประพิมพร เฟื่องฟุ้ง
18 ภัทรา พนาโรจน์วงศ์
19 สมชาย ศรีสูงเนิน
20 วิวรรณ วรกุลพาณิชย์
21 ณิชาพร โอนอ่อน
22 นัฐพิมพ์ อุดมกิจพิพัฒน์
23 นพรัตน์ ทูลมาลย์
24 นางสาวอังสนาภรณ์ พาณิชอนุเคราะห์กุล
25 วัชราภรณ์ นิลเพ็ชร์
26 สุกัญญา มัคคะวินทร์
27 นายราเชนทร์ รักสกุล
28 โชติกา แหร่มบรรเทิง
29 วไลรัตน์ ศิริวงศ์
30 พิธญา ตั้งพิริยตระกูล
31 อาธร ดอนทอง
32 มาเรียม วาแต
33 วัฒนะ พันธุ์ม่วง

ข้อมูล ณ วันที่ 25 เม.ย. 2560

ผู้รับชอบผิดชอบข้อมูล: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์